Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Make Me Bio

  1. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Administrator Sklepu internetowego - Make Me Bio S.C. Anna Urbańska-Błaszczyk, Bartłomiej Błaszczyk, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 72, 05-420 Józefów.
   2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   3. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Make Me Bio;
   6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.makemebio.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Make Me Bio S.C. ANNA URBAŃSKA-BŁASZCZYK, BARTŁOMIEJ BŁASZCZYK, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   11. Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu www.makemebio.com;
   12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  2. Postanowienia ogólne
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady rejestracji kont Użytkowników oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.makemebio.com i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.makemebio.com, prowadzony jest przez Make Me Bio S.C. ANNA URBAŃSKA-BŁASZCZYK, BARTŁOMIEJ BŁASZCZYK ul. Wyszyńskiego 72, 05-420 Józefów NIP 5322045548 REGON 146605626.
   3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    3. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    4. Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
   4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    1. Google Chrome (trzy najnowsze wersje)
    2. Mozilla Firefox (trzy najnowsze wersje)
    3. Microsoft Edge (trzy najnowsze wersje)
    4. Opera (trzy najnowsze wersje)
    5. Safari (trzy najnowsze wersje)
    6. Chrome for Android (trzy najnowsze wersje)
    7. Firefox for Android (najnowsza wersja)
    8. Samsung Internet (trzy najnowsze wersje)
    9. Microsoft Edge (trzy najnowsze wersje)
    10. Chrome for iOS (trzy najnowsze wersje)
    11. Firefox for iOS (najnowsza wersja)
    12. iOS Safari (trzy najnowsze wersje)
   5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Make Me Bio S.C. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.makemebio.com oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
   1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   2. Klient zobowiązany jest do:
    1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. Korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. Korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  4. Procedura rejestracji Konta Użytkownika
   1. Użytkownik może założyć w Sklepie konto.
   2. W celu założenia konta, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane niezbędne do założenia konta oraz zaakceptować treść Regulaminu przy użyciu mechanizmu chechboxa.
   3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza i kliknięciu w link aktywacyjny wysłany na podany adres e-mail Użytkownikowi zostanie wyświetlone potwierdzenie założenia konta. Z tą chwilą umowę o prowadzenie konta uważa się za zawartą pomiędzy Administratorem Sklepu internetowego a Użytkownikiem.
   4. Umowa o prowadzenie konta jest nieodpłatna i zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron bez zachowania terminu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem konta. Zgłoszenie żądania usunięcia konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.
   5. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta poprzez zalogowanie z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych w ramach formularza rejestracyjnego. Hasło może być w każdej chwili zmienione przez Użytkownika.
   6. W ramach konta Użytkownik może modyfikować swoje dane przypisane do Konta, śledzić realizowane zakupy oraz zbierać punkty w programie lojalnościowym o którym mowa pkt. 6 Regulaminu.
 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.makemebio.com, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy,
   5. czasu dostawy.
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
  7. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych zostały opisane w Polityce Prywatności.
  8. W celu złożenia Zamówienia Klient zobligowany jest do zaakceptowania Regulaminu.
  9. Akceptacja Regulaminu następuje przy wykorzystaniu mechanizmu checkboxa.
  10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Make Me Bio S.C. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Make Me Bio S.C. – Złożyłeś zamówienie nr [numer złożonego zamówienia]" , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  13. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Program Lojalnościowy
  1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każdy Klient posiadający konto w Sklepie internetowym.
  2. W ramach Programu Lojalnościowego Klient otrzymuje punkty za zakupy produktów, wystawione opinie oraz za zapisanie się do Newslettera. Klient może wymienić zebrane punkty na rabat dla składanego zamówienia.
  3. Szczegółowo zasady Programu Lojalnościowego, który funkcjonuje w naszym sklepie zostały opisane pod adresem

   https://makemebio.com/pl/about/pozyskiwanie-i-wymiana-punktow-26.html/

 3. Dostawa
  1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się zgodnie z informacjami wskazanymi na stronie Wysyłka (czas i koszt dostawy). Koszty dostawy są zgodne z informacjami wskazanymi na stronie Wysyłka (czas i koszt dostawy). Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 4. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
   1. Przelewem na numer konta bankowego 41249000050000453042692342;
   2. Płatnością elektroniczną
   3. Gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy
 1. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy
   1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
   2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

    https://www.makemebio.com/pl/terms/odstapienie-od-umowy-21.html/

   3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
   4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
   5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
   6. a.Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

    b.Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

    c.Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    d.Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

    e.Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    f.Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

    g.Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

    h.Umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

    i.Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

    j.Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

    k.Świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

    l.Dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
   8. Sprzedawca nie przyjmuje paczek za pobraniem.
   9. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
   10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   11. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   12. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
   13. Sprzedawca informuje, że w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania.

  1. Reklamacje dotyczące Towarów
   1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
   2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Make Me Bio S.C. ul. Wyszyńskiego 72, 05-420 Józefów
   3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
   4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
   5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
   6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru tylko w okresie przydatności produktu do użycia, która jest umieszczona na opakowaniu.
  2. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
   1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
   2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Make Me Bio S.C. ul. Wyszyńskiego 72, 05-420 Józefów, mailowo pod adres sklep@makemebio.com.
   3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
   4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
   5. 1) Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji konsumenta z tytułu rękojmi w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
  3. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
   1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
pixel