Klauzula informacyjna dla osób korespondujących elektronicznie.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail prowadzonej z Make Me Bio s. c.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”, przekazujemy następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail prowadzonej z Make Me Bio s.c.:

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Pani Anna Urbańska-Błaszczyk oraz Pan Bartłomiej Błaszczyk prowadzący wspólnie działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą Make Me Bio s.c. z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 72, 05-420 Józefów, tel.: + 48 226-122-933, e-mail: info@makemebio.com, dalej wspólnie jako „Administrator”

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Podane przez Panią/Pana w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji elektronicznej, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia stosownych informacji, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na: obsłudze prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z Make Me Bio s.c., przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu jej prawidłowego wykonania.

Okres przetrzymywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (serwis oprogramowania, hosting skrzynek mailowych, hosting serwerów), prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

-dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

-wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;

W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem na adres mailowy wskazany w punkcie 1 powyżej lub listownie na adres siedziby Administratora.

Każda osoba fizyczna posiada również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie imię i nazwisko i adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji e-mail. Podanie innych danych w treści korespondencji jest również dobrowolne i zależne od sprawy, w jakiej następuje kontakt z Make Me Bio s.c.

Informacja o braku profilowania i braku przekazywania danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
pixel