Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ https://makemebio.com/

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Zapraszamy do lektury

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników korzystających ze strony https://makemebio.com/ (dalej jako „Strona”).

2. Współadministratorami danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony są::

Pani Anna Urbańska-Błaszczyk oraz Pan Bartłomiej Błaszczyk

prowadzący wspólnie działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą

Make Me Bio s.c. ul. Wczasowa 5,

05-402 Otwock

dalej wspólnie jako „Administrator”, „My” lub „Make Me Bio”.3. Mogą się Państwo z nami skontaktować telefonicznie pod numerem: +48 226122933, drogą mailową pisząc na adres e-mail: info@makemebio.com, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.

4. Każdy, kto korzysta ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.

5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej jako „RODO”.

II. CELE I PODTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

1. Newsletter

1.1. Użytkownik chcąc zapisać się do Newslettera, musi przekazać Administratorowi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do Newslettera. Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu do Newslettera (adres e-mail) wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi Newslettera z aktualnościami, materiałami informacyjnymi, handlowymi i marketingowymi np. o produktach, nowościach i wydarzeniach związanych z działalnością Make Me Bio s.c.

1.2. Podczas zapisu na Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych na wskazany adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na przedstawieniu treści marketingowych i handlowych Make Me Bio s.c. (promocja i marketing) w związku z wyrażoną zgodą.

1.3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, wysyłając nam wiadomość ze stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w Newsletterze.>

1.4. Po wycofaniu zgody na otrzymywanie Newslettera, dane osobowe Użytkownika będziemy przechowywać w celach archiwalnych oraz na wypadek ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Newsletterem, a także w celu zapewnienia możliwości wykazania, że działania newsletterowe prowadzone były zgodnie z prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami oraz archiwizacja danych.

2. Rejestracja – Konto Użytkownika

2.1. Zakładając konto, Użytkownik podaje niezbędne dane do założenia konta, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres dostawy.

2.2. Dane przekazane w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2.3. [Newsletter - Zgody marketingowe] Jeżeli podczas rejestracji Użytkownik dobrowolnie zaznaczy nieobowiązkowe zgody znajdujące się pod formularzem (na wysyłanie Newslettera za na wskazany adres poczty elektronicznej lub na wysyłanie Newslettera za pośrednictwem wiadomości SMS), jego dane osobowe w zależności od wyrażonych zgód i podanych danych, będą przetwarzane w celach:

a. wysyłania przez Make Me Bio Newslettera z treściami marketingowymi i handlowymi dotyczącymi oferty Make Me Bio drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail;

b. wysyłania przez Make Me Bio Newslettera z treściami marketingowymi i handlowymi dotyczącymi oferty Make Me Bio poprzez wiadomości SMS na podany w formularzu numer telefonu.

2.4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, wysyłając nam wiadomość ze stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w Newsletterze.

2.5. Po wycofaniu zgody na otrzymywanie Newslettera, dane osobowe Użytkownika będziemy przechowywać w celach archiwalnych oraz na wypadek ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Newsletterem, a także w celu zapewnienia możliwości wykazania, że działania newsletterowe prowadzone były zgodnie z prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami oraz archiwizacja danych.

2.6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych opisanych w punkcie 2.3. powyżej jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z wyrażonymi zgodami marketingowymi) polegający na marketingu i promocji swoich produktów i swojej działalności.

3. Realizacja Zamówień

3.1. Składając zamówienie, Użytkownik musi podać dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail, numeru telefonu.

3.2. Dane te są przetwarzane w celu realizacji zamówienia na podstawie umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli Użytkownik zamówi fakturę, dane będą przetwarzane w celu wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3.3. Dane mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi Nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Zgłoszenia Reklamacji, Zwrotu Lub Odstąpienie Od Umowy Zawartej na Odległość

4.1. Jeśli Użytkownik chce złożyć reklamację lub zgłosić zwrot, może to zrobić w formie pisemnej lub przesłać stosowne oświadczenie listowanie lub w formie elektronicznej. W tym celu należy podać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz powód zwrotu lub reklamacji.

4.2. Użytkownik chcący odstąpić od umowy, jest zobowiązany przekazać stosowne oświadczenie drogą mailową lub listownie na Nasz adres siedziby. Wzór oświadczenia zawarty jest na stronie: https://makemebio.com/pl/terms/odstapienie-od-umowy-21.html

4.3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu przyjęcia i obsługi reklamacji, zgłoszonego zwrotu lub wniosku dotyczącego odstąpienia od umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy w zakresie gwarancji lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w przypadku rozpatrywania roszczeń z rękojmi za wady lub rozpatrywania wniosku dotyczącego odstąpienia od umowy (wykonanie obowiązku prawnego) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku rozpatrywania roszczeń niezwiązanych z gwarancją lub z rękojmi.

4.4. Jeżeli Użytkownik zgłosi inne roszczenie, dane ze zgłoszenia będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia, a następnie mogą być przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest obrona przed roszczeniami.

III. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

1. Na zasadach opisanych w RODO, Użytkownikom przysługują następujące prawa:

1.1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich kopii (art. 15 RODO);

1.2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

1.3. prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);

1.4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

1.5. prawo żądania przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

1.6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w tym w celach marketingowych (art. 21 RODO);

1.7. prawo wycofania zgody na marketing mailowy lub telefoniczny (wycofanie zgody na Newsletter) – jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w celach marketingowych i handlowych na podany przez siebie w formularzu adres e-mail lub numer telefonu, ma prawo odwołać taka zgodę w każdym momencie.

1.8. Użytkownik posiada również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

2. Jak realizować swoje prawa?

2.1. W celu realizacji swoich praw prosimy wysłać wniosek ze swoim żądaniem na adres mailowy: info@makemebio.com.

2.2. Jeżeli w ciągu 14 dni Użytkownik nie otrzyma żadnej odpowiedzi (czasami wiadomości e-mail nie dochodzą, albo trafiają do spamu), prosimy o wykonanie połączenia na numer telefonu: +48 226122933

IV. ODBIORCY DANYCH

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Strony, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

3.1. kurierzy / spedytorzy / przewoźnicy - w przypadku Użytkownika, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta w celu dostawy Produktu Klientowi,

3.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,

3.3. dostawcy usług zaopatrujący Nas w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające prowadzenie działalności, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony i sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi),

3.4. dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych zapewniający Nam wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (biuro rachunkowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

V. OKRES PRZECHOWYWANIA

1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) będą przetwarzane przez czas istnienia tego interesu lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych.

2. Dane przetwarzane w celach kontaktów marketingowych będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w tym celu lub do momentu wycofania zgód na kontakt w celach marketingowych (np. wycofanie zgody na otrzymywanie Newslettera).

3. Dane przetwarzane na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) będą przetwarzane przez czas jej trwania a następnie przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń.

VI. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale może być konieczne w celu realizacji danego celu przetwarzania.

2. W zamieszczonych na Stronie formularzach pola wymagane zostały oznaczone gwiazdką. Wpisywanie pozostałych danych do formularzy jest dobrowolne.

VII. INFORMACJE O BRAKU PROFILOWANIA I BRAKU PRZEKAZANIA DANYCH POZA EOG

Dane osobowe Użytkowników nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

pixel