Go To Brand

GO TO BRAND

PROGRAM OPERACYJNY

Inteligentny Rozwój 
oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

CEL PROJEKTU:

Realizując projekt pt. „Udział w Branżowym Programie Promocji szansą rozwoju eksportowego firmy Make Me Bio S.C." firma Wnioskodawcy ma przede wszystkim na celu wypromowanie oferowanej marki produktowej oraz budowę jej konkurencyjności. Wnioskodawca ma na celu pozyskanie partnerów i kontrahentów biznesowych oraz nawiązanie trwałych relacji biznesowych. Intensywna promocja projektu oraz asortymentu oferowanego przez Wnioskodawcę prowadzić będzie to wzrostu rozpoznawalności marki Wnioskodawcy na rynkach międzynarodowych uwzględnionych w projekcie, ale również otworzy Wnioskodawcy drogę na pozostałe rynki zagraniczne.

PLANOWANE EFEKTY:

Wymiernym efektem prowadzonych działań będzie umiędzynarodowienie działalności firmy Wnioskodawcy oraz wzrost sprzedaży oferowanych produktów w wymiarze przedstawionym we wskaźnikach rezultatu. Wzrost sprzedaży przełoży się na wzrost produkcji, który wynikał będzie z rosnącego zapotrzebowania na rynku na produkty firmy Make Me Bio.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 

Wydatki ogółem: 956 388.00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 822 400.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 657 920.00 PLN

pixel