Odstąpienie od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


....................................(miejscowość) ............................ (data)
Make Me Bio S.C.
ul. Wczasowa 5
05-402 Otwock
NIP 5322045548
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
(Imię, Nazwisko, Adres)
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ......................... (numer zamówienia) zawartej dnia ....................... (data zamówienia) dotyczącej zakupu towarów w sklepie internetowym www.makemebio.com :
1................................................. szt. ..........
2................................................. szt. ..........
3................................................. szt. ..........
4................................................. szt. ..........
5................................................. szt. ..........
Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych)
na konto nr ...........................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z Regulaminem sklepu www.makemebio.com pokryję koszt zwrotu w/w towarów.


.............................................................
(podpis konsumenta)
pixel